Rozvoj infrastruktury – Dotační management 

Dotační management je jedním z efektivních způsobů financování projektů.Znalost pravidel pro žadatele a příjemce dotace je základem pro úspěšné získání peněz. 

Proces od prvního návrhu podnikatelského záměru až po úspěšné obdržení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ je administrativně i časově poměrně náročný a vyžaduje od potenciálního žadatele rovněž i určitou odbornost.  

Organizace bez větších zkušeností s dotačním managementem mohou mít problémy správně definovat projekt a následně ho realizovat tak, aby se naplnily cíle projektu a zároveň projekt vyhověl požadavkům dotačních autorit. 

Dotační management vedený externími odborníky je jistotou včasného podání kompletní žádosti v požadované formě a s veškerými náležitostmi.

Externí tým dotačních specialistů zajistí veškerou administrativu potřebnou k získání dotačních prostředků, která zahrnuje:  

 • Přípravu dotační žádosti včetně všech relevantních přílohmezi něž patří zejména investiční záměr projektu, finanční analýza či harmonogram. 
 • Veškerou komunikaci s dotčenými úřady v průběhu přípravy i během schvalovacího procesu žádosti. 
 • Asistenci při přípravě a následné kontrole zadávacího řízení na dodavatele projektu.  
 • Veškerou administrativu, která vznikne v průběhu realizace projektu, zejména žádosti o platbu, průběžnou a závěrečnou monitorovací zprávu atp. 

Targeting

Vždy musíte vědět, komu prodáváte. 

 • analýza stávajících klientů a doporučení nových 
 • doporučení perspektivních cílových skupin 
 • efektivní cílení na zákazníky 

Přímý prodej

Různí lidé, různé prostředky. Cíl je stejný: prodat 

 • analýza jednotlivých kroků prodeje 
 • výběr vhodných kanálů a způsobů komunikace 
 • měření dat a jejich vyhodnocování 

On-line prodej

Bez dobře zvládnutého on-linu se dnes neobejdete. 

 • zvýšení výkonu kampaní při nejnižších nákladech 
 • segmentace zákazníků a analýza jejich online chování 
 • GAP analýza online kanálů (PPC, SEO, sociální sítě, web) 

Naše služby

Naším hlavním cílem je pomoci firmám se získáním finančních prostředků, s jejichž pomocí následně mohou financovat své projekty. K naplnění tohoto cíle používáme především mnohaleté zkušenosti v oblasti dotačního managementu. Z naší strany se můžete spolehnout na:  

 • Spolupráci při získávání dotačních prostředků z národních i evropských programů  
 • Asistenci při přípravě rozpočtu projektu, Cost-benefit analýzy a dalších relevantních příloh  
 • Asistenci při identifikaci rizik projektu a stanovení způsobu jejich následné mitigace  
 • Nastavení reálného harmonogramu realizace projektu  
 • Průběžný projektový reporting, zodpovědnost za komunikaci s dotčenými úřady  
 • V případě zájmu klienta asistence v realizační fázi projektu  

Přínosy

Využití externích dotačních specialistů přináší především následující benefity:  

 • Vytipování dotační výzvy vhodné pro vaše potřeby. 
 • Zajištění veškeré administrativy související se správným a včasným podáním dotační žádosti. 
 • Zajištění kvality řízení dotovaného projektu v průběhu jeho realizace – asistence při výběru dodavatele, příprava monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a veškerá další součinnost potřebná k úspěšnému dokončení projektu

Expert

Michael Sikora

Manager v Grant Thornton 

Michael se zaměřuje především na administraci projektů a projektový management v sektoru energetiky, inovací a alternativních paliv. Zvláště pak v projektech chytrých sítí, decentralizace, electromobility a vodíkové mobilityKromě toho se věnuje i dotačnímu poradenství, optimalizaci procesů a studiím proveditelnosti. Michael působí v poradenství 5 let. 

Více o expertovi