Rozvoj infrastruktury – Studie proveditelnosti

Realizaci každého projektu by měla předcházet kvalitní studie proveditelnosti   

Příprava a realizace nových inovativních projektů je zpravidla nedílnou součástí života každé rostoucí progresivní společnosti. Kvalitně připravená studie proveditelnosti by měla být prvním krokem na cestě k realizaci každého projektu. Její hlavní přidanou hodnotou je navržení různých variant řešení projektu, jejich multikriteriální posouzení a následné doporučení nejlepšího možného řešení.  

Každá studie proveditelnosti je unikátním dokumentem, který plně reflektuje danou problematiku, které se studie vždy do určité míry přizpůsobuje. Ve všech případech by však měla zahrnovat minimálně následující body: 

 • popis výchozí situace, 
 • identifikace variant řešení, 
 • zhodnocení variant metodou SWOT analýzy, 
 • finanční zhodnocení jednotlivých variant, 
 • identifikace rizik jednotlivých variant  
 • doporučení optimální varianty. 

Targeting

Vždy musíte vědět, komu prodáváte. 

 • analýza stávajících klientů a doporučení nových 
 • doporučení perspektivních cílových skupin 
 • efektivní cílení na zákazníky 

Přímý prodej

Různí lidé, různé prostředky. Cíl je stejný: prodat 

 • analýza jednotlivých kroků prodeje 
 • výběr vhodných kanálů a způsobů komunikace 
 • měření dat a jejich vyhodnocování 

On-line prodej

Bez dobře zvládnutého on-linu se dnes neobejdete. 

 • zvýšení výkonu kampaní při nejnižších nákladech 
 • segmentace zákazníků a analýza jejich online chování 
 • GAP analýza online kanálů (PPC, SEO, sociální sítě, web) 

Naše služby

Služby, které poskytujeme mají za cíl maximálně naplnit představy a požadavky klienta. V souvislosti s přípravou studií proveditelnosti se soustředíme na splnění několika klíčových požadavků: 

 • stanovení jasného cíle, k jehož dosažení by měla studie proveditelnosti pomoci, 
 • nastavení reálného harmonogramu realizace projektu, 
 • pravidelné schůzky a postup práce v úzké koordinaci s klientem, 
 • průběžný reporting postupu prací a konzultace dílčích výstupů, 
 • příprava akčního plánu následných kroků, které nastanou po odevzdání studie,  
 • asistence při realizační fázi projektu (pokud je vyžadována).  

Přínosy

Kvalitně zpracovaná studie proveditelnosti přináší klientovi především následující benefity: 

 • Představení různých variant řešení projektu, jejich zhodnocení na základě několika kritérií a doporučení optimálního řešení. 
 • Detailní, přehledný a srozumitelný popis dané problematiky včetně referenčních projektů. 
 • Nastavení harmonogramu realizace projektu včetně vytyčení klíčových milníků, identifikace rizik a způsobů jejich mitigace. 
 • V případě zájmu klienta asistence při projektovém řízení a Quality assurance daného projektu. 

 

Expert

Jiří Dvořák

Senior Manager v Grant Thornton 

Jiří se zaměřuje na projekty v oblasti energetiky, alternativních technologií, paliv a odpadů. Projekty, kterými se zabývá se týkají strategií a rozvoje elektrizační soustavy, řešení odpadů ve městech. 

Dále pracuje na inovačních projektech zaměřených na řešení alternativní dopravy (vodík, LNG, elektromobilita), energetických úložišť a obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se věnuje jejich financování z evropských dotačních titulů. 

Jiří pracuje v energetickém sektoru přes 14 let a v poradenství se pohybuje 9 let.

 

Více o expertovi